E-Kancelaria

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów proponuję usługę udzielania konsultacji prawnych drogą on-line. Dzięki temu sposobowi kontaktu z adwokatem mogą Państwo uzyskać poradę prawną bez konieczności wychodzenia z domu czy przyjazdu z zagranicy . W celu skorzystania z konsultacji prawnych on-line zachęcam do zapoznania się z treścią Regulaminu świadczenia usług konsultacji prawnych on-line.

Celem uzyskania konsultacji on-line należy:

  1. zapoznać się z treścią regulaminu świadczenia konsultacji prawnej on-line.
  2. wypełnić formularz kontaktowy, w którym należy opisać stan faktyczny sprawy.
  3. załączyć zeskanowane bądź sfotografowane dokumenty dotyczące stanu faktycznego, celem dokładnej analizy sprawy.
  4. w ciągu 24 godzin od wysłania powyższych informacji otrzymacie Państwo maila zwrotnego zawierającego informacje na temat terminu i sposobu załatwienia sprawy oraz wysokości wynagrodzenia za usługę.
  5. w przypadku wyrażenia przez Państwa akceptacji powyższych warunków, należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy wskazany, w ww. mailu zwrotnym.

Zaznaczam, że przesłanie wypełnionego formularza kontaktowego oznacza jednocześnie akceptację regulaminu świadczenia usługi konsultacji on-line.

Skontaktuj się i napisz o swojej sprawie, problemie.

Szanowni Państwo, w celu kontaktu w ramach konsultacji on-line proszę wykorzystać poniższy formularz. Na wysłane przez Państwa wiadomości postaram się odpowiedzieć możliwie szybko. Zapraszam do współpracy, adwokat Ewa Leśnikowska.

Wyślij terazclear

Regulamin konsultacji on-line

Regulamin świadczenia usług konsultacji prawnych on ? line przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Ewy Leśnikowskiej

Niniejszy Regulamin Świadczenie Usług Konsultacji Prawnych On-Line, zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Ewy Leśnikowskiej.

§1

DEFINICJE

Poniższe określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.1 Kancelaria ? Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewy Leśnikowskiej,

1.2 Usługobiorca – osoba, która wyraziła chęć skorzystania z usługi porad prawnych on – line Kancelarii drogą elektroniczną wypełniając formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, bądź przesyłając zapytanie na adres e-mail Kancelarii,

1.3 Usługa Konsultacji Prawnych On – line ? opinia prawna, odpowiedź na zadane przez Klienta pytanie prawne, porada prawna, projekt umowy, wzór umowy, projekt pisma procesowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną lub inny dokument zamówiony przez Klienta drogą elektroniczną, sporządzony przez Kancelarię na podstawie stanu faktycznego podanego przez Klienta,

1.4 Umowa ? umowa o świadczenie Usług Porad Prawnych On – line, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie pomiędzy Usługobiorcą i Kancelarią,

1.5 Dzień roboczy – oznacza dzień powszedni z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy według ustawy o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Kancelaria ponosi wyłącznie odpowiedzialność za treść i formę Usług Konsultacji Prawnych On-line.

2.2 Kancelaria oświadcza, iż dbając o dobre imię Klientów oraz jakość Usług Konsultacji Prawnych On – line nie będzie przyjmowała żadnych materiałów oraz dokumentów, których treść jest sprzeczna z przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3 Kancelaria ręczy i gwarantuje profesjonalizm i stosowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną Usług Konsultacji Prawnych On – line świadczonych przez adwokatów, aplikantów i asystentów.

§ 3

ZAWARCIE UMOWY

3.1 Usługobiorca zawiera Umowę z Kancelarią przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie zlecenia na świadczenie Usług Prawnych poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej formularza kontaktowego bądź przesłania zapytania na adres e-mail Kancelarii oraz zaakceptowanie oferty złożonej przez Kancelarię.

§ 4

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PORAD PRAWNYCH ON – LINE

4.1 Z Usług Konsultacji Prawnych On – line może skorzystać osoba, która wypełniła formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Kancelarii. W formularzu należy wskazać wszystkie istotne okoliczności faktyczne sprawy. Usługobiorca ma możliwość dołączenia do sformułowanego zapytania zeskanowanych bądź sfotografowanych dokumentów (w formie załączników), istotnych dla udzielenia Usługi Konsultacji Prawnej On – line.

4.2 Celem prawidłowego i rzetelnego wykonania Usługi Konsultacji Prawnej On ? line, Kancelaria zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji bądź zeskanowanych lub sfotografowanych dokumentów

4.3 Do sporządzenia środka odwoławczego lub środka zaskarżania niezbędne jest załączenie co najmniej odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Kancelaria informuje, że dla prawidłowego i rzetelnego sporządzenia środka zaskarżenia lub środka odwoławczego wskazane jest dołączenie wszystkich fotokopii lub skanów dokumentów zawartych w aktach sprawy, w szczególności tych dokumentów, które zostały dopuszczone jako dowód w sprawie oraz protokoły z rozpraw.

4.4 Po otrzymaniu zapytania Usługobiorcy, zawierającej kompletne informacje, Kancelaria w terminie 24 godzin prześle na adres Usługobiorcy ofertę zawierającą:

a) oświadczenie o gotowości podjęcia się wykonania Usługi Konsultacji Prawnej On – line,

b) honorarium za Usługę,

c) wysokość ewentualnych kosztów sądowych,

d) proponowany termin i sposób wykonania Usługi,

e) sposób i termin uiszczenia honorarium.

4.5 Kancelaria może złożyć Klientowi oświadczenie o odmowie podjęcia się przez Kancelarię

wykonania usługi bez uzasadnienia.

4.6 Brak zapłaty całości honorarium Kancelarii w umówionym terminie, uznaje się za odmowę przyjęcia oferty Kancelarii przez Usługobiorcę. Jednocześnie Kancelaria przestaje być związana złożoną ofertą.

4.7 Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego przez Usługobiorcę. Niedostarczenie bądź niepełne dostarczenie dokumentów przez Usługobiorcę pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej Usługi Konsultacji Prawnej Online.

4.8 Uzupełnianie zlecenia przez Klienta, na podstawie prośby sporządzonej przez Kancelarię nie stanowi nowego zlecenia, w związku z tym opłata przedstawiona w ofercie nie ulegnie zmianie.

4.9 Złożenie przez Usługobiorcę dodatkowych zapytań lub wniosków o wyjaśnienia będzie traktowane jako zlecenie wykonania odrębnej Usługi Konsultacji Prawnej On – line.

4.10 Na życzenie Usługobiorcy, zawierające nazwę, imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz nr NIP, Kancelaria wystawi i doręczy Usługobiorcy fakturę VAT obejmującą zapłacone honorarium. Wystawienie faktury nastąpi wraz z wykonaniem usługi, nie późnej jednak niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia honorarium na rachunek bankowy Kancelarii.

4.11 Usługa Konsultacji Prawnej On – line zostanie wykonana przez Kancelarię zgodnie ze sztuką prawniczą, przy dołożeniu należytej staranności zawodowej adwokata.

4.12 Świadczenie Usług Konsultacji Prawnych On – line może być dokonywane przez Kancelarię wyłącznie w dni robocze.

§ 5

REKLAMACJE

5.1 Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Usługobiorców Kancelarii, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Usługi Konsultacji Prawnej On ? line, Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji.

5.2 Usługobiorca składa reklamację w formie pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym) na adres Kancelarii, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wykonania Usługi Konsultacji Prawnej On – line.

5.3 Reklamacja Usług Konsultacji Prawnych On – line powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.

5.4 Reklamacja w sprawie Usługi Konsultacji Prawnej On – line zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Kancelarii.

5.5 W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi Konsultacji Prawnej On – line, Kancelaria wykona ponownie Usługę, nie pobierając dodatkowej opłaty.

§ 6

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

Umowa pomiędzy Usługobiorcą i Kancelarią jest zawarta na czas wykonywania Usługi Konsultacji Prawnej On – line. W przypadku rażącego naruszenia przez Kancelarię warunków Umowy, Usługobiorca może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kancelarii.

§ 7

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KANCELARII

7.1 Kancelaria ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych Usług Konsultacji Prawnych On – line w przypadku, w którym konieczna okaże się naprawa, rozbudowa lub konserwacja sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Kancelarię lub podmioty z nią współpracujące.

7.2 Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy lub innych podmiotów poniesione w związku z czasowym zaprzestaniem lub ograniczeniem zakresu świadczonych Usług, jak również z możliwością zainfekowania oprogramowaniem wirusowych bądź innym podobnym urządzeń informatycznych Usługobiorcy. Dotyczy to także szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie podmiotów, z których pomocą Kancelaria świadczy Usługi Konsultacji Prawnej On – line.

7.3 Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z świadczenia Usług Konsultacji Prawnych Online jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Kancelarii

§ 8

POUFNOŚĆ

Wszelkie dokumenty oraz przedstawione przez Usługobiorcę okoliczności faktyczne są objęte tajemnicą adwokacką, której Kancelaria zobowiązana jest przestrzegać.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.2 Kierując zapytanie ofertowe do Kancelarii Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania Usługi Konsultacji Prawnej On – line, przeprowadzania postępowania reklamacyjnego oraz ustalenia istnienia konfliktu interesów pomiędzy klientami Kancelarii.