04

Prawo Cywilne

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną w przedmiocie prawa cywilnego, które stanowi gałąź prawa obejmującą zespół norm regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego.

Zakres usług: 

 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych w toku postępowania sądowego,  w tym środków zaskarżenia: apelacji, kasacji, zażaleń,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, w tym szkód powstałych w drodze wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń, a także w związku z nienależytym wykonaniem umowy,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu szkód medycznych,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o odszkodowania, o ochronę prawa własności, ochronę dóbr osobistych,
 • reprezentowanie Klientów w szeroko pojętych sprawach dotyczących nieruchomości,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o roboty budowlane,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z nabywaniem praw do spadku, podziałem masy spadkowej, dochodzeniem zachowku, wykonaniem zapisu i innych,
 • sporządzanie projektów pism i umów oraz opinii prawnych,
 • uczestniczenie w negocjacjach, w tym także z towarzystwami ubezpieczeń,
 • reprezentowanie Klientów w procesie sądowej windykacji należności, w tym również w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • przygotowanie wezwań do zapłaty, pozwów, zawezwań do próby ugodowej i innych stosownych pism sądowych,
 • sporządzanie pism w toku postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym środków zaskarżenia, m.in.: zażaleń, skarg na czynności komornika.

Prawo Rodzinne

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w przedmiocie prawa rodzinnego, które stanowi dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny, jak i z osobami trzecimi.

Zakres usług:

 • doradztwo prawe, sporządzanie pism procesowych i reprezentowanie Klientów w sprawach rodzinnych: o rozwód, separację, ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, ustalenie wysokości alimentów, przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • doradztwo w sprawach związanych z majątkowymi umowami małżeńskimi,
 • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania sądowego, w tym środków zaskarżenia: apelacji, kasacji, zażaleń,
 • uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy skonfliktowanymi stronami.

Prawo Karne

Prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne wykonawcze i prawo karne skarbowe. Prawo karne sensu largo stanowi zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Działając jako adwokat zapewniam swoim Klientom usługi w zakresie prawa karnego zarówno na terenie Białegostoku, jak i poza nim. W sytuacjach niecierpiących zwłoki udzielam  porad prawnych z dziedziny prawa karnego, jak również reprezentuję Klienta przed organami ścigania lub sądami  również w dni wolne od pracy, zarówno w areszcie śledczym w Białymstoku, jak też  w zakładach karnych położonych w innych miastach.

Zakres usług:

 • obrona osoby podejrzanej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona osoby oskarżonej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu przed sądem I instancji,
 • obrona osoby oskarżonej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym,
 • obrona osoby obwinionej o wykroczenie w postępowaniu przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym,
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach z zakresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania kary odroczonej, warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, zatarcia skazania, kary łącznej,
 • reprezentowanie skazanego w sprawach o ustanowienie dozoru elektronicznego,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu przed sądem I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym,
 • pomoc w sprawach z zakresu zatrzymania lub tymczasowego aresztowania oraz zastosowania innych środków zapobiegawczych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego ( apelacji, kasacji, zażaleń),
 • sporządzanie wniosków oraz zażaleń z zakresu prawa karnego wykonawczego,
 • sporządzanie wniosków dowodowych,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • doradztwo prawne w wyżej wymienionym zakresie.

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy różnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmując swym zakresem również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności.

Zakres usług:

 • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego przed organami I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowo administracyjnym  przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach ze skarg na akty prawa miejscowego,
 • sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg, wezwań do usunięcia naruszeń prawa,
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • doradztwo prawne w wyżej wymienionym zakresie.

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo pracy to gałąź prawa obejmująca regulacje w zakresie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacje dotyczące organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. Z kolei prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje swym zakresem normy prawne dotyczące ubezpieczeń, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego w szczególności osobom w podeszłym wieku. niezdolnym do pracy. ofiarom wypadków oraz chorób.

Zakres usług:

 • opiniowanie umów o pracę oraz projektów regulaminów,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z wypadkiem przy pracy,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o dyskryminację lub mobbing,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących wynagrodzenia za pracę,
 • sporządzanie odwołań od ugód zawartych przed komisją pojednawczą, wniosków o sprostowanie świadectwa pracy, sprzeciwów, zażaleń, pozwów oraz apelacji w postępowaniu przed sądem pracy,
 • doradztwo prawne w w/w zakresie.

Prawo Gospodarcze

Prawo handlowe to jedna z gałęzi prawa prywatnego, wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. W polskiej nauce prawa wskazuje się, że prawo handlowe stanowi prywatnoprawną część prawa gospodarczego.

Zakres usług:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów oraz ich bieżąca obsługa prawna,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w negocjacjach i rozmowach handlowych,
 • reprezentowanie osób fizycznych oraz prawnych w postępowaniach gospodarczych, cywilnych, upadłościowych i układowych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach windykacyjnych oraz pomoc prawna w zakresie zabezpieczeń transakcji handlowych,

Skontaktuj się i napisz o swojej sprawie, problemie.

Szanowni Państwo poniższy formularz służy do opisania spraw i problemów dotyczących dziedzin prawa którymi się zajmuję.
Na wszystkie maile postaram się odpowiedzieć możliwe szybko. Zapraszam Ewa Leśnikowska

Wyślij terazclear